فروش غیرحضوری

* در راستای تحقق اصل مشتری محوری درکارخانجات سیمان صوفیان برای تمامی خریداران این شرکت امکان خرید غیرحضوری فراهم گردیده است. لذا خریدارانی که تمایل دارندمی توانند، پس از هماهنگی با امور بازاریابی و فروش به دو روش اقدام به خرید غیرحضوری نمایند.

1- خرید اینترنتی (برای اطلاع بیشتربه قسمت خریداینترنتی مراجعه گردد)

2- خریدغیرحضوری به شرح جدول شماره یک. (واریز وجه براساس کدشناسه به حساب متمرکز جام بانک ملت به شماره 6184633139 شعبه ابن سینا الزامی می باشد)

جدول شماره یک

ردیف

نوع کار/فعالیت

سایرمشخصات

1

هماهنگی مشتری با امور بازاریابی و فروش درخصوص ترکیب و اطلاع از قیمت سیمان آن     (فله , پاکتی)

 

2

واریز وجه سیمان توسط خریدار براساس کدشناسه

اختصاصا ً حساب متمرکز جام بانک ملت به شماره 6184633139شعبه ابن سینا

3

صدوربرگفروش وارسال اس ام اس به تلفن همراه مشتری در خصوص زمان ومقدار برگفروش صادره ومشاهده همزمان آن در پورتال مشتریان

داشتن کدشناسه الزامی می باشد

نکته : برای بهره برداری ازتسهیلات دونوع امکان خرید غیرحضوری داشتن کدشناسه و واریز وجه سیمان به حساب متمرکز جام بانک ملت به شماره6184633139 شعبه ابن سینا ضروریمی باشد.درصورت نداشتن کدشناسه با اموربازاریابی و فروش تماس و نسبت به اخذکدازدفاتربازاریابی وفروش اقدام نمائید.چنانچه خریداری بدون هماهنگی بااموربازاریابی و فروش درخصوص دارا بودن سهمیه,نوع ومقدارسیمان وشرکت حمل ونقل منتخب,اقدام به واریز وجه نماید مسئولیت آن برعهده خود وی خواهد بودو هیچگونه تعهدی مبنی برفروش سیمان برای این شرکت ایجادنمی نماید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت